tel. 63 249-72-00
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
tel. 63 249-72-00

Pedagogika

Wydział Społeczno-Techniczny
 
Możesz spełniać swoje powołanie – być wychowawcą, opiekunem, pierwszym nauczycielem dziecka, który pomaga odkrywać tajniki liczb, liter, barw, dźwięków oraz rozumieć siebie i otaczający świat. Wiedza psychologiczna
i pedagogiczna zdobyta na naszym kierunku z pewnością okaże się cenna
w budowaniu dobrych relacji również z własnym dzieckiem i innymi ludźmi. Ponadto warto mieć osobisty wpływ na kon-
struktywne zmiany w polskiej edukacji. 

Specjalności:
Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest Wskaźnik Rekrutacyjny.O jego wartości decydują wyniki egzaminu dojrzałości (nowa matura, stara matura) z następujących przedmiotów:

Kandydaci z nową maturą - przedmioty do konkursu (matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony z podwojoną liczbą punktów lub poziom pisemny podstawowy, poziom rozszerzony x 2 za przedmiot oraz w przypadku matury na poziomie rozszerzonym – podwojona liczba punktów): Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na maturze, otrzymuje 0 punktów.

Maksymalną liczbę punktów otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad: Historycznej, Literatury i Języka Polskiego, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy Ekologicznej, Artystycznej, Biologicznej, Matematycznej.

Kandydaci ze starą maturą - przedmioty do konkursu (matura ustna lub pisemna): Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na maturze, otrzymuje 0 punktów.


 
Warto studiować pedagogikę, ponieważ:
  • oferujemy profil praktyczny studiów, ze szczególnym naciskiem na zajęcia ćwiczeniowe, warsztatowe i projektowe z doświadczoną kadrą dydaktyczną składającą się z  doskonałych wykładowców, cenionych przez studentów,
  • rozwijamy potencjał osobisty studenta i zachęcamy do aktywnego włączania się w działalność Studenckiego Koła Młodych Pedagogów jak i inne liczne przedsięwzięcia,
  • dostosowujemy się do potrzeb rynku pracy.

Dajemy ci możliwość uzyskania:
  •  kwalifikacji do pracy opiekuńczo - wychowawczej z poradnictwem pedagogiczno-psychologicznym  lub
  • kwalifikacji nauczycielskich do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej z możliwością uzyskania:
dodatkowych kompetencji w zakresie diagnozowania dziecka oraz planowania, organizowania i udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi (edukacja elementarna z terapią pedagogiczną),
- dodatkowych kwalifikacji do nauczania języka obcego (specjalność edukacja elementarna z językiem angielskim) dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej i w przedszkolu (gdzie od roku 2017 wprowadza się obowiązkową naukę języka obcego),

 
Perspektywy zatrudnienia:
• przedszkola, żłobki, kluby dziecięce,  
• klasy I-III w szkołach podstawowych,
świetlice szkolne, internaty,
• placówki wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej),
• placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego (pogotowia opiekuńcze, policyjne izby dziecka),
• placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego (rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce),
• placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego (domy dziecka, placówki wielofunkcyjne, ochotnicze hufce pracy),

 
do góry