tel. 63 249-72-00
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
tel. 63 249-72-00

Pedagogika

 
Możesz realizować swoje pasje oraz spełniać się zawodowo w różnych obszarach – być wychowawcą, opiekunem, doradcą zawodowym, czy też pracownikiem biura karier, spełniać swoje powołanie w pracy z dziećmi i młodzieżą potrzebującymi Twojego wsparcia i opieki. Wiedza psychologiczna i pedagogiczna zdobyta na naszym kierunku z pewnością okaże się cenna w budowaniu dobrych relacji nie tylko z wychowankami różnych placówek, jak np. domy dziecka, pogotowia opiekuńczo-wychowawcze, czy też świetlice środowiskowe, ale również z własnym dzieckiem i innymi ludźmi.

Specjalności:Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest Wskaźnik Rekrutacyjny. O jego wartości decydują wyniki egzaminu dojrzałości (nowa matura, stara matura) z następujących przedmiotów:

Kandydaci z nową maturą
Przedmioty do konkursu (matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony z podwojoną liczbą punktów lub poziom pisemny podstawowy, poziom rozszerzony x 2 za przedmiot oraz w przypadku matury na poziomie rozszerzonym – podwojona liczba punktów):
Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na maturze, otrzymuje 0 punktów.

Maksymalną liczbę punktów otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad: Historycznej, Literatury i Języka Polskiego, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy Ekologicznej, Artystycznej, Biologicznej, Matematycznej.

Kandydaci ze starą maturą
Przedmioty do konkursu (matura ustna lub pisemna):
Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na maturze, otrzymuje 0 punktów.


 
Warto studiować pedagogikę, ponieważ:
  • oferujemy profil praktyczny studiów, ze szczególnym naciskiem na zajęcia ćwiczeniowe, warsztatowe i projektowe z doświadczoną kadrą dydaktyczną składającą się z  doskonałych wykładowców, cenionych przez studentów,
  • rozwijamy potencjał osobisty studenta i zachęcamy do aktywnego włączania się w działalność Studenckiego Koła Młodych Pedagogów jak i inne liczne przedsięwzięcia,
  • dostosowujemy się do potrzeb rynku pracy.

 
Perspektywy zatrudnienia:
• świetlice: szkolne, środowiskowe, socjoterapeutyczne,
• bursy, internaty,
• ogniska wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej,
• kluby dziecięce, domy dziecka, pogotowie rodzinne, pogotowie opiekuńcze,
• instytucje wychowania pozaszkolnego, organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży,
• instytucje oświatowe zajmujące się doradztwem edukacyjno-zawodowym,
• biura karier, agencje zatrudnienia, pośrednictwo pracy, działy personalne,
• instytucje zajmujące się doradztwem zawodowym i szkoleniami.

 
do góry