tel. 63 249-72-00
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
tel. 63 249-72-00

Resocjalizacja

 


Celem nadrzędnym studiów jest przygotowanie absolwenta do przeprowadzania czynności zawodowych w zakresie metodyki i zasad pracy resocjalizacyjnej, zadań wychowawczych, terapeutycznych, profilaktycznych, prewencyjnych oraz czynności probacyjnych.
Kierunek „resocjalizacja” czerpie przede wszystkim z dorobku takich dyscyplin naukowych jak: „pedagogika”, „psychologia”, „socjologia” oraz „prawo”.

Specjalności:
 Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest Wskaźnik Rekrutacyjny. O jego wartości decydują wyniki egzaminu dojrzałości (nowa matura, stara matura) z następujących przedmiotów:

Kandydaci z nową maturą
Przedmioty do konkursu (matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony z podwojoną liczbą punktów lub poziom pisemny podstawowy, poziom rozszerzony x 2 za przedmiot oraz w przypadku matury na poziomie rozszerzonym – podwojona liczba punktów):
 • język polski
 • język obcy
 • przedmiot wybrany o największej liczbie punktów

Jeśli kandydat nie zdawał wybranego przedmiotu na maturze, otrzymuje 0 punktów. 
Bez postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego: Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Historycznej, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy Parlamentarnej.

Kandydaci ze starą maturą
Przedmioty do konkursu (matura ustna lub pisemna)
 • język polski
 • język obcy
 • przedmiot wybrany o największej liczbie punktów

Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na maturze, otrzymuje 0 punktów. 
 Absolwent:
 • uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym resocjalizacji,
 • posiada wiedzę pedagogiczną, socjologiczną, psychologiczną i prawną stanowiącą teoretyczne podstawy działalności resocjalizacyjnej, w obszarze kształcenia, wychowania, rozwoju i autokreacji człowieka w ciągu całego życia,
 • ma umiejętności opisywania, analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań resocjalizacyjnych,
 • potrafi profesjonalnie porozumiewać się z różnymi podmiotami - planując, realizując
  i ewaluując podejmowane (indywidualnie i zespołowo) działania resocjalizacyjne
  z uwzględnieniem zasad i norm etycznych,
 • potrafi dokonać samooceny poziomu swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji resocjalizacyjnych, rozumie potrzebę i potrafi wyznaczyć kierunki ustawicznego, wielowymiarowego rozwoju w obszarze zawodowym i osobistym,
 • dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą własną, tak w wymiarze działań praktycznych jak i badawczych,
 • potrafi refleksyjnie odnieść się do znaczenia nauk społecznych w celu budowania programów resocjalizacyjnych.
Absolwent ponadto posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących, a także dotyczącą uwarunkowań niedostosowania społecznego. Potrafi zdiagnozować środowisko patogenne i subkulturowe oraz jest wyposażony w wiedzę z zakresu podstawowych metod i technik resocjalizacyjnych oraz tworzenia programów środowiskowych do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie.Perspektywy zatrudnienia:
 • pracownik instytucji profilaktycznych, zajmujących się prewencją, wychowaniem i korekcją zachowań patologicznych,
 • członek kuratorskich zespołów sądowych,
 • w zakładach karnych i poprawczych,
 • w domach dziecka,
 • w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych,
 • doradca w służbach mundurowych wspierający działania prewencyjne.
do góry