tel. 63 249-72-00
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
tel. 63 249-72-00

Pielęgniarstwo

 
 

Kwalifikacje absolwenta kierunku pielęgniarstwo odpowiadają kompetencjom zawodowym określonym w art. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „pielęgniarstwo” zostanie przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, w tym do świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią przez:

 

Kandydaci na kierunek pielęgniarstwo zobowiązani są dostarczyć wraz z dokumentami postępowania kwalifikacyjnego, zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia studiów.

Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest Wskaźnik Rekrutacyjny. O jego wartości decydują wyniki egzaminu dojrzałości (nowa matura, stara matura).

 

Kandydaci z nową maturą
Przedmioty do konkursu
(matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony z podwojoną liczbą punktów lub poziom pisemny podstawowy, poziom rozszerzony x 2 za przedmiot oraz w przypadku matury na poziomie rozszerzonym – podwojona liczba punktów):

Kandydaci ze starą maturą
Przedmioty do konkursu (matura ustna lub matura pisemna):

Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na maturze, otrzymuje 0 punktów.

Bez postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego (Biologiczna, Chemiczna, Fizyczna, Matematyczna, Języka Obcego, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym).


Osoby podejmujące naukę na kierunku pielęgniarstwo zobowiązane są dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu, do dnia 1 października 2020 r. zaświadczenie o posiadaniu szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.Pespektywy zatrudnienia


 
do góry