tel. 63 249-72-00
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
tel. 63 249-72-00

Studia II stopnia - FilologiaSpecjalności: Specjalizacje:

 
Na studia II stopnia przyjmujemy:
1. Kandydatów z tytułem licencjata filologii lub lingwistyki stosowanej zgodnie z wybraną specjalnością – na podstawie dyplomu ukończenia studiów licencjackich na kierunku filologia, lingwistyka stosowana, po złożeniu dokumentów określonych w załączniku do uchwały (www.pwsz.konin.edu.pl/rekrutacja), w części dotyczącej zasad rekrutacji na studia II stopnia. O miejscu kandydata na liście decyduje liczba uzyskanych punktów.

2. Kandydatów z tytułem licencjata/magistra pozostałych kierunków studiów, którzy posiadają odpowiednie kompetencje językowe – na podstawie dyplomu ukończenia studiów licencjackich/magisterskich i certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie C1 (wykaz certyfikatów na stronie uczelni, w zakładce Rekrutacja)
 
3. Kandydatów z tytułem licencjata/magistra innych niż wskazane w pkt. 1 kierunku studiów, jednak bez udokumentowanej znajomości języka angielskiego lub niemieckiego – na podstawie egzaminu pisemnego i – po uzyskaniu przynajmniej 50 proc. punktów – rozmowy kwalifikacyjnej. Egzamin i rozmowa mają potwierdzić znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie umożliwiającym studiowanie filologii na studiach II stopnia.
 
Absolwent kierunku filologia:
 • poznaje język angielski/niemiecki na poziomie równoległym do rodzimego użytkownika (C2),
 • potrafi wykonywać tłumaczenia ogólne i specjalistyczne, 
 • jest przygotowany do prowadzenia negocjacji biznesowych w języku obcym, 
 • jest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagana jest znajomość trzech języków obcych: bardzo dobra znajomość języka angielskiego/niemieckiego, dobra znajomość drugiego języka, odpowiednio niemieckiego/angielskiego i komunikatywna znajomość trzeciego języka (hiszpańskiego, rosyjskiego),
 • jest ponadto przygotowany do nauczania języka angielskiego/niemieckiego na wszystkich etapach edukacji,
 • jest dobrze wykształconym humanistą, który będzie mógł odpowiedzieć na oczekiwania współczesnego rynku pracy.
Warto studiować filologię w PWSZ w Koninie, ponieważ:
 • program studiów jest dopasowany do oczekiwań pracodawców,
 • kładziemy nacisk na kształtowanie umiejętności i kompetencji,
 • w ramach wybranej specjalizacji student może rozwijać swoje zainteresowania i przygotować się do wykonywania zawodu nauczyciela lub tłumacza,
 • są małe grupy gwarantujące komfort pracy nad językiem,
 • pracuje u nas młoda i jednocześnie doświadczona i prężnie rozwijająca się kadra naukowo-dydaktyczna.

Po ukończeniu kierunku absolwent:
 • jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie języka angielskiego/języka niemieckiego,
 • potrafi się nim posługiwać w mowie i piśmie na poziomie rodzimych użytkowników, czyli C2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (najwyższy poziom językowy, odpowiadający znajomości języka ojczystego),
 • jest przygotowany do pracy w instytucjach, w których wymagane jest posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach zawodowych (np. opracowywanie dokumentów, prowadzenie negocjacji),
 • bardzo dobrze zna drugi język, co pozwala na realizację w tym języku zadań, które wynikają z pracy na określonym stanowisku.
Perspektywy zatrudnienia:
 • tłumacz,
 • pracownik prowadzący negocjacje i mediacje w języku obcym, z przygotowaniem do samodzielnej pracy na stanowiskach pełnej obsługi współpracy zagranicznej,
 • po ukończeniu specjalizacji dydaktyka - nauczyciel z uprawnieniami do nauczania w szkołach ponadpodstawowych,
 • po ukończeniu specjalności nauczycielskiej na studiach licencjackich - nauczyciel z uprawnieniami również do nauczania w szkołach  podstawowych jak rownież ponadpodstawowych.
do góry