Skocz do zawartości
Podwyższony kontrast
zmiana wielkości czcionki:-AA+
PWSZ - mobilny informator rekrutacyjny

Resocjalizacja

Resocjalizacja jest odmianą procesu wychowawczego. Prowadzi do określonych zmian w osobowości człowieka nieprzystosowanego do życia społecznego i czyni go ponownie jednostką uspołecznioną. Studia na tym kierunku przygotowują merytorycznie do wypełniania zadań wychowawczych, terapeutycznych, profilaktycznych, a także działań prewencyjnych oraz czynności probacyjnych wobec potrzebujących resocjalizacji.


Specjalności:
 • profilaktyka społeczna i prewencja kryminalna,
 • wychowanie resocjalizujące.
 
Absolwent:
 • uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym resocjalizacji,
 • posiada wiedzę pedagogiczną, socjologiczną, psychologiczną i prawną stanowiącą teoretyczne podstawy działalności resocjalizacyjnej, w obszarze kształcenia, wychowania, rozwoju i autokreacji człowieka w ciągu całego życia,
 • ma umiejętności opisywania, analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań resocjalizacyjnych,
 • potrafi profesjonalnie porozumiewać się z różnymi podmiotami - planując, realizując
  i ewaluując podejmowane (indywidualnie i zespołowo) działania resocjalizacyjne
  z uwzględnieniem zasad i norm etycznych,
 • potrafi dokonać samooceny poziomu swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji resocjalizacyjnych, rozumie potrzebę i potrafi wyznaczyć kierunki ustawicznego, wielowymiarowego rozwoju w obszarze zawodowym i osobistym,
 • dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą własną, tak w wymiarze działań praktycznych jak i badawczych,
 • potrafi refleksyjnie odnieść się do znaczenia nauk społecznych w celu budowania programów resocjalizacyjnych.

Absolwent ponadto posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących, a także dotyczącą uwarunkowań niedostosowania społecznego. Potrafi zdiagnozować środowisko patogenne i subkulturowe oraz jest wyposażony w wiedzę z zakresu podstawowych metod i technik resocjalizacyjnych oraz tworzenia programów środowiskowych do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie.

Perspektywy zatrudnienia:
 • pracownik instytucji profilaktycznych, zajmujących się prewencją, wychowaniem i korekcją zachowań patologicznych,
 • członek kuratorskich zespołów sądowych,
 • w zakładach karnych i poprawczych,
 • w domach dziecka,
 • w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych,
 • doradca w służbach mundurowych wspierający działania prewencyjne.
 


Kryteria naboru na kierunek resocjalizacja
 
 
 
 
 
Resocjalizacja
 
Przedmiot zdawany na maturze  
Poziom matury
pisemny podstawowy pisemny
 rozszerzony (x2)
Język polski 1% = 1 pkt  
1% = 2 pkt
Język obcy
(1 spośród: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski itp.)
1% = 1 pkt 1% = 2 pkt
Przedmiot wybrany o największej liczbie punktów
 (1 spośród: matematyka biologia, geografia, historia, WOS itp.)
1% = 1 pkt 1% = 2 pkt
  max. liczba punktów możliwych do uzyskania z w/w przedmiotów - 300 pkt max. liczba punktów możliwych do uzyskania z w/w przedmiotów -
600 pkt
Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.
 
 
 
Jak naliczamy punkty?
Kierunek studiów Przedmiot zdawany na maturze Matura pisemna
Poziom Wynik % z matury Liczba uzyskanych punków w rankingu
 
Resocjalizacja
Język polski podstawowy 75% 75
Język angielski podstawowy 48% 48
Przedmiot wybrany (matematyka) podstawowy 35% 35
 
Łącznie
75+48+35= 158
(system wybiera najlepsze wyniki kandydata)