tel. 63 249-72-00
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
MOBILNY INFORMATOR REKRUTACYJNY
tel. 63 249-72-00

Energetyka

Wydział Społeczno-Techniczny

Specjalności:

- informatyka w energetyce,
- maszyny i urządzenia energetyczne,
- energetyka odnawialna.

Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest Wskaźnik Rekrutacyjny.
O jego wartości decydują wyniki
egzaminu dojrzałości (nowa matura, stara matura) z następujących przedmiotów:

Kandydaci z nową maturą - przedmioty do konkursu (matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony z podwojoną liczbą punktów lub poziom pisemny podstawowy, poziom rozszerzony x 2 za przedmiot oraz w przypadku matury na poziomie rozszerzonym – podwojona liczba punktów):
 • język obcy,
 • matematyka,
 • przedmiot wybrany o największej liczbie punktów.
Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na maturze, otrzymuje 0 punktów.

Maksymalną liczbę punktów otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad:
Matematycznej, Fizycznej, Chemicznej, Wiedzy Technicznej, Elektryczna i Elektroniczna „Euroelektra”,Informatyczna, Innowacji Technicznych, Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

Kandydaci ze starą maturą

Przedmioty do konkursu (matura ustna lub pisemna):
 • język polski,
 • język obcy,
 • przedmiot wybrany.
Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na maturze, otrzymuje 0 punktów.


Perspektywy zatrudnienia:
 • u operatorów odnawialnych źródeł (OZE),
 • w firmach i przedsiębiorstwach operujących różnymi rodzajami maszyn i urządzeń energetycznych,
 • w firmach i przedsiębiorstwach z zakresu energetyki cieplnej,
 • w firmach korzystających w różnym zakresie z rozwiązań informatycznych w sektorze energetycznym,
 • w firmach działających w obszarze projektowania, budowania i eksploatacji urządzeń i systemów energetycznych,
 • w firmach zajmujących się projektowaniem i eksploatacją efektywnych systemów energetycznych,
 • w zakładach zajmujących się wytwarzaniem, przetwarzaniem oraz dystrybucją różnych form energii.
Celem studiów pierwszego stopnia (profil praktyczny) na kierunku energetyka, jest:
 • uzyskanie przez absolwentów interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru nauk technicznych w zakresie dziedzin nauk technicznych (energetyki, elektrotechniki i informatyki), ścisłych ekonomicznych i prawnych, zatem nauk tworzących podbudowę dla rozumienia istoty energetyki;
 • przygotowanie absolwentów do realizacji zadań z zakresu energetyki, w tym w zakresie energetyki odnawialnej, maszyn i urządzeń energetycznych techniki cieplnej oraz informatyki w energetyce z uwzględnieniem wybranej specjalności;
 • kształtowanie wrażliwości etycznej i społecznej, chęci zaangażowania się w działania na rzecz dobra publicznego i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim, uświadomienie absolwentom interdyscyplinarnego, złożonego charakteru problematyki energetyki oraz potrzeby uczenia się przez całe życie,a także dbałości o rozwój osobisty.
do góry